REFORÇ ESCOLAR

S’ofereix un espai que permet als alumnes de primària i secundària la realització de les tasques escolars amb el suport i l’ajuda d’un professor/a. Paral·lelament es potencia i fomenta les estratègies de planificació i organització del temps, alhora que es clarifiquen dubtes i es reforcen els aprenentatges.

FOTO ALUMNOS eso

Es fa una atenció més individualitzada a aquells alumnes amb necessitats educatives especials ja que necessiten un treball més específic, tant per avançar en l’adquisició de competències bàsiques com per assolir aprenentatges amb els quals mostren més dificultats.

Els participants s’agrupen en grups reduïts (màxim 6 estudiants) i per cursos/cicles educatius.

Es fa un seguiment individual al llarg de tot el curs que parteix d’una avaluació inicial de necessitats a partir de les entrevistes amb la família i amb l’alumne i, alhora, s’ofereix la possibilitat de fer reunions amb les escoles i els instituts per tal de millorar l’eficiència i la coherència de l’acció educativa.

foto alumnos primaria